Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen „VOP“)

 

Tyto VOP platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném na internetové adrese www.skolazdravazada.cz (dále jen „stránky“). VOP blíže vymezují a upravují vztahy mezi smluvními stranami, kterými jsou na jedné straně prodávající Mgr. Jitka Hipčová, IČ: 71702423 se sídlem Jasná 638, Příbram 2, 261 01 (dále jen „prodávající“) a na druhé straně kupující (dále jen „kupující“).

 

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které výslovně neupravují tyto VOP, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) v platném znění. V případě, že se v budoucnu ukáže, že tyto VOP jsou v rozporu s občanským zákoníkem ( č.89/2012 Sb.), či jeho výkladem, pak má přednost zákon, resp. ustálená judikatura.

 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, 

  • že se v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy detailně seznámil s těmito VOP, těmto VOP rozumí, veškeré části jsou pro něho srozumitelné
  • že si je vědom, že tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy,
  • že obsahu VOP porozuměl, tj. zcela chápe jejich obsah
  • že jejich ustanovení výslovně přijímá jako součást smlouvy

 

Pro konkrétní smlouvu jsou tyto VOP platné ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy. V případě, že dojde po uzavření smlouvy ke změně VOP, které jsou ve prospěch kupujícího, pak jsou pro něho závazné nové VOP, tj. může se dovolat změny ve VOP v jeho prospěch.

Smlouva

Umístění nabízených služeb, tj. lektorským videokurzů (dále jen „kurzů“) a elektronických knih ( dále jen „e-book“) prodávajícím na stránky je návrhem k uzavření smlouvy. Smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. O tom, že smlouva vznikla, informuje prodávající kupujícího odesláním zprávy na jím zadaný e-mail. Zpráva je vyhotovením smlouvy pro kupujícího, a jako příloha je k ní připojeno aktuální znění VOP. Na vznik smlouvy nemá odeslání této zprávy vliv. Zpráva zároveň obsahuje detaily pro provedení platby, zejména číslo účtu, na který má být platby uhrazena, variabilní symbol a výši celé částky, kterou má kupující uhradit. Zaslání zprávy a jejích příloh umožňuje kupujícímu archivaci a reprodukci smlouvy a VOP. Zaslání VOP elektronicky také vylučuje, aby jejich jakákoliv část byla záměrně opticky potlačena, byť je to část pro stanovení práv a povinností podstatná.

 

Jednotlivými postupnými technickými kroky, které vedou k uzavření smlouvy, jsou:

  • Výběr videokurzu, případně e-book
  • Vyplnění údajů o kupujícím, které jsou potřeba pro uzavření smlouvy na příslušném formuláři na stránce
  • Rekapitulace zadaných údajů pro jejich kontrolu kupujícím
  • Chyby vzniklé při zadávání dat před konečným odesláním, tj. podáním objednávky je kupující může opravit návratem na předchozí stránky a zadáním správných údajů.
  • Podání objednávky
  • Zaplacení kupní ceny je již plněním smlouvy, tj. smlouva je uzavřena již podáním objednávky

Název, charakteristika, cena služby a doba poskytování služby jsou pro každý konkrétní kurz uvedeny na stránkách. Na stránkách je také uveden případný rozsah e-book, její zaměření a stručný obsah.

Smlouva zůstává v elektronické nebo papírové formě uložena u prodávajícího. Vzhledem k tomu, že její vyhotovení zasílá prodávající elektronicky kupujícímu bezprostředně po jejím vzniku, nebude automaticky přistoupeno k zaslání papírové formy kupujícímu, nicméně ten si papírovou formu může na prodávajícím vyžádat.

Kupující je povinen při vytvoření objednávky udávat pravdivé a úplné informace a odpovídá za škodu, která vznikne uvedením nepravdivých nebo neúplných informací. V případě, že se jakékoliv údaje na straně prodávajícího, či kupujícího změní, je třeba neprodleně informovat druhou smluvní stranu a to elektronicky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Vztahy a případné spory, které na základě smlouvy vzniknou, budou řešeny soudy České republiky podle platného práva České republiky. Kupující, který uzavírá smlouvu z jiného státu než ČR je povinen vždy uvést adresu na území ČR. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout uzavřít smlouvu s kupujícím, jehož kontaktní adresa na území ČR budí pochybnosti, resp. nelze vyloučit, že by takový kupující nebyl „dohledatelný“, tj. nelze zjistit jeho identitu.

Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz

Dodací podmínky

Videokurzu, na který je uzavřena smlouva, bude on-line zpřístupněn na stránkách. Zasílání přístupových údajů je možné výhradně na e-mailovou adresu, kterou uvede kupující v objednávce. Povinnost prodávajícího začít poskytovat kupujícímu službu, která je předmětem smlouvy, vzniká prodávajícímu až po uhrazení celé kupní ceny kupujícím na bankovní účet prodávajícího. Veškerá videa jsou ve formátu .avi a požadované hardware vybavení je elektronické zařízení – PC, tablet, mobilní telefon s připojením na internet. Přístupová hesla musí být ze strany prodávajícího dodána do 7 dnů od obdržení platby.

 

E-book, na který je uzavřena smlouva bude zpřístupněn kupujícímu tak, že obdrží e-mail s přístupem, obsah e-book si stáhne do svého počítače, či jiného záznamového média a může s ním nadále pracovat. Vždy je umožněno jediné stažení dat, které je neopakovatelné.

 

Kupující podáním objednávky podává výslovnou žádost, aby prodávající začal s poskytováním služby dané smlouvou ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

Kupní cena a platební podmínky

Ceny videokurzů a e-book uvedené v internetovém obchodě jsou konečné, tj. včetně daní, poplatků a nákladů na zpřístupnění kurzu, zaslání přístupu dle dodacích podmínek. Prodávající je oprávněn ceny videokurzů a e-book měnit. Pro uzavření smlouvy je platná cena, uvedená na stránkách v době odeslání objednávky kupujícím. Kupující se nemůže dovolat změny ceny v jeho prospěch, tak jak je to uvedeno u VOP, to však není možné u e-book, kde je poskytnutí plnění jednorázové.

Způsob úhrady ceny je možný výhradně v české měně a to převodem nebo vložením na bankovní účet prodávajícího. Cena je zaplacena až v okamžiku, kdy dojde k připsání částky odpovídající kupní ceně na účet prodávajícího. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti STRIPE, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti STRIPE.

Kupující je povinen uhradit cenu kurzu či e-book do 14 dnů ode dne, ve kterém jej odesláním zprávy prodávající vyrozuměl o uzavření smlouvy.

Náklady související s provedením platby, včetně bankovních poplatků, nákladů vzniklých z nesprávného odeslání platby, nese kupující.

Kupující souhlasí s tím, že pro uzavření kupní smlouvy a pro poskytování služby se použije prostředku komunikace na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, s případnými reklamacemi, s případným odstoupením od smlouvy a s poskytováním služby si hradí kupující sám.

Účetní doklady se vystavují výhradně v elektronické formě.

Prodávající nevylučuje ani možnost písemného styku, např. při uplatnění záruky, nicméně náklady na písemný styk, který nezpůsobil prodávající, jdou k tíži kupujícího.

Reklamace

Na dodané videokurzy a e-book poskytuje prodávající kupujícímu záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne dodání kurzu. U záruky e-book se vztahuje záruka pouze na stažení souboru, tj. kvalitu dat, které zákazník získá.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé bez zavinění prodávajícího, za vady vzniklé chybným hardware kupujícího, či výpadkem serveru nezpůsobeným prodávajícím, který netrvá déle než 24 hod.

V případě zjištění vady postačí, když kupující zašle prodávajícímu reklamaci, námitku na elektronickou adresu jitka.hipcova@skolazdravazada.cz a uvede číslo smlouvy. Reklamaci je však možné provést i jakýmkoliv jiným způsobem ( telefonicky, osobně, písemně atd.), doporučuje se však vždy zvolit takovou formu, kterou je možné prokázat a nevzbudí pochybnost, že reklamace byla vůbec uplatněna.

Rozpor se smlouvou

V případě, že videokurz nebo e-book poskytnutým kupujícímu neodpovídá sjednanému ve smlouvě, má kupující právo na to, aby prodávající neprodleně dodal –zpřístupnil videokurz e-book ve shodě se smlouvou. Pokud to není technicky možné, může kupující od dané kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že kupující odstoupí od smlouvy, je prodávající povinen neprodleně vrátit kupní cenu kupujícímu a to na účet, ze kterého byla kupní cena uhrazena.

V případě rozporu mezi smlouvou a VOP platí ujednání obsažená ve smlouvě.

Ochrana osobních údajů

Kupující zadáním objednávky dává souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů uvedených v objednávce. V případě uzavření smlouvy bude zpracování osobních údajů prodávajícím probíhat po dobu nezbytně nutnou pro účely zajištění práv a povinností plynoucích z této smlouvy, a dále po dobu vyplývající z obecně závazných předpisů (např. zákon o archivnictví, účetnictví, daňové předpisy apod.).

S osobními údaji kupujících bude prodávající zacházet v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č.101/2000 Sb.) v platném znění. Prodávající nepředá osobní údaje žádné třetí osobě s výjimkou zpracovatelů, splňujícím podmínky uvedeného zákona, které prodávající využívá pro naplnění svých povinností a práv vyplývajících ze smlouvy a s výjimkou povinnosti stanovené zákonem. 

Kupující zadáním objednávky rovněž dává souhlas s tím, že prodávající může zpracovávat v zákonem stanoveném rozsahu jeho osobní údaje i za účelem nabízení obchodu a služeb. Kupující může kdykoli tento souhlas odvolat, zasláním na elektronickou adresu jitka.hipcova@skolazdravazada.cz.

Odstoupení od smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující do 14 dnů od uzavření smlouvy neuhradí plnou cenu. V takovém případě prodávající informuje kupujícího o odstoupení od smlouvy zasláním na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

Protože smlouva je uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, má kupující, je-li dle ustanovení zákona spotřebitelem, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne, kdy byla uzavřena. 

Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu na řádně a správně vyplněném formuláři a to na e-mailovou adresu jitka.hipcova@skolazdravazada.cz . Uvedený formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný na stránkách.

Peníze budou v případě odstoupení od smlouvy vráceny kupujícímu do 14 dnů od odstoupení.  Od kupní smlouvy nejde odstoupit v případě, že již došlo k plnění ze strany prodávajícího.

Pokud by kupující v případě odstoupení od smlouvy požadoval zaslání peněžních prostředků jinak než bezhotovostním převodem na účet, má povinnost uhradit prodávajícímu náklady na jejich zaslání.

Úhrada nákladů a poměrné části ceny dle výše uvedených bodů kupujícím prodávajícímu se bude primárně řešit formou zápočtu vůči peněžním prostředkům vracených prodávajícím kupujícímu.

Licenční podmínky

Kupující je oprávněn videokurz a e-book používat výhradně pro účely samostudia a jako jednotlivec. Kupující není oprávněn poskytnout či předat videokurz, či e-book a ani jeho části dalším osobám, umožnit jeho sdílení jinými osobami elektronickou či jinou cestou. Je vyloučeno použití videokurzu a e-book ke vzdělávání zaměstnanců, studentů apod.

 

Kupující je srozuměn s tím, že v digitálním obsahu kteréhokoli souboru kterékoli kurzu či e-book může být skryta jedinečná informace identifikující číslo smlouvy. Tato informace může být použita k prokázání neoprávněného nakládání kupujícího s videokurzem a e-book.

 

Veškerá autorská práva na e-book a kurzy včetně textů a zvukových nahrávek jsou majetkem prodávajícího a jsou chráněna podle platných zákonů. 

 

Prodávající upozorňuje kupujícího, že v případě porušení licenčních podmínek, tj. porušením této části VOP budu uplatňovat vůči kupujícímu škodu.  

 

Komunikace

Pro vzájemnou komunikaci bude kupující využívat e-mail, který uvede v objednávce, a prodávající      využívá e-mail jitka.hipcova@skolazdravazada.cz. Kupující může využít i papírové pošty a to na adresu uvedenou níže.

 

Jakákoli zpráva se považuje za doručenou po uplynutí třídenní lhůty ode dne odeslání zprávy na e-mailovou adresu či dnem doručení poštou.

 

Kontaktní údaje prodávajícího

Jasná 638, Příbram 2, 261 01

 

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 6.12.2016