Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:

Email:

Adresát:

Mgr. Jitka Hipčová

Jasná 638, 261 01 Příbram

IČO: 71702423

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne __________ jsem prostřednictvím Vašich webových stránek www.skolazdravazada.cz s Vámi uzavřel(a) kupní smlouvu, jejíž předmětem bylo dodání zboží ____________________.

Číslo prodejního dokladu: __________

Zboží jsem převzal(a) dne: __________

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Kupní cena má být vrácena:

(*) bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

____________________________ /______________

S pozdravem

Podpis kupujícího spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zaslán v listinné podobě):

__________

V __________ dne__________

Přílohy:

Kopie kupního dokladu

(*) Nehodící se škrtněte nebo doplňte údaje.